Viatjant al futur de la mobilitat//The wisest mobility of the future

Project Blog

The brief

RESUM El futur de la mobilitat de les ciutats i regions passa per crear paquets de serveis coneguts amb el terme Mobilitat com a Servei (MaaS, Mobility as a Service). Els vehicles elèctrics i autònoms també impactaran enormement en la futura mobilitat. En base això, et proposem un viatge al futur i, durant el repte, desenvolupis un model de mobilitat interurbana i regional pel futur basat en MaaS per a la ciutat de Reus.// The future of mobility in cities and regions is to create packages of services known with the term Mobility as a Service (MaaS, Mobility as a Service). Electric and freestanding vehicles will also have a huge impact on future mobility. Based on this, we propose a trip to the future and, during the challenge, develop a model of interurban and regional mobility for the future based on MaaS for the city of Reus.

The background

ANTECEDENTS Reus és una ciutat innovadora en el seu model de transport públic. Actualment, la tecnologia canvia molt ràpidament obrint la porta a canvis dramàtics per la mobilitat del futur. En aquest context el model actual de transport de Reus vol evolucionar cap a un nou model més flexible, modern, econòmic i respectuós amb el medi ambient. La Mobilitat com a Servei (MaaS) ofereix solucions basades en les necessitats del viatge connectant totes les opcions de transport a través d’un únic servei via un dispositiu mòbil amb una única tarifa mensual. Aquest projecte cerca idees i conceptes frescos per a desenvolupar un model MaaS.// Reus is an innovative city in its public transport model. Currently, technology changes very rapidly by opening the door to dramatic changes for the mobility of the future. In this context, the current model of transport in Reus wants to evolve towards a new, more flexible, modern, economic and environmentally friendly model. Mobility as a Service (MaaS) offers solutions based on the needs of the trip by connecting all the transport options through a single service through a mobile device with a single monthly fee. This project looks for ideas and fresh concepts to develop a MaaS model.

The problem

REPTE Vols ser part de l’equip que crearà un model MaaS que integri les necessitats dels usuaris i les tecnologies emergents, i que incorpori conceptes i serveis que puguin ser implementats en 5-10 anys a la ciutat de Reus i regió?. Si dius “si vull”, exploraràs assumptes d’impacte pel nostre futur com: Quins seran els futurs mitjans de transport? Quines infraestructures urbanes o interurbanes, serveis de comunicació, nous dispositius tecnològics i tecnologia emergent caldran per a que el model MaaS sigui reeixit? Quin són els papers que el servei públic local i regional haurà de tenir en el nou model MaaS? HABILITATS que poden ser útils: ◦ Usuari transport públic de qualsevol ciutat del món ◦ Noves tecnologies/Usuari digital ◦ Aficionat a la ciència ficció ◦ Aficionat a l’automoció ◦ Concepte de negoci ◦ Infraestructures/arquitecte ◦ Conductor/trànsit ◦ Logística ◦ Empatia/Visió de servei// Do you want to be part of the team that will create a MaaS model that integrates the needs of users and emerging technologies, and that incorporates concepts and services that can be implemented in 5-10 years in the city of Reus and region?. If you say “Yes, I want", you will explore issues of impact for our future as: What are the future means of transport? Which urban or interurban infrastructure, communication services, new technological devices and emerging technology will need to make the MaaS model successful? What are the papers that the local and regional public service should have in the new MaaS model? SKILLS that may be useful: ◦ Users of public transport in any city in the world ◦ New technologies / Digital user ◦ Science-fiction fan ◦ Automobile fan ◦ Business concept ◦ Infrastructures/Architect ◦ Driver / traffic ◦ Logistics ◦ Empathy / Vision of service