El millor aparador d’automoció i mobilitat//Best Automotive and Mobility Showcase Destination

Project Blog

The brief

RESUM Has pensat en l’impacte econòmic i social, la vitalització de diversos sectors socio-econòmics (turístic, restauració…), la visibilitat i projecció de la regió i les noves oportunitats que tindria el nostre territori si sectors d’alt impacte com l’automobilístic i altres relacionats amb la mobilitat en general ens veies com una destinació atractiva? Com podem esdevenir el millor aparador d’aquests sectors aprofitant tot el potencial que pot oferir la nostra regió? Com podem esdevenir una marca d’excel·lència internacional?// You have considered the economic and social impact, the vitalization of various socio-economic sectors (tourism, restoration ...), the visibility and projection of the region and the new opportunities that our territory would have if high-impact sectors such as high- automobile and others related to mobility in general, did you see us as an attractive destination? How can we become the best showcase of these sectors, taking advantage of all the potential that our region can offer? How can we become an international brand of excellence?

The background

ANTECEDENTS Actualment Barcelona és líder mundial en congressos i esdeveniments professionals. Això fa que no pugui abastir tota la demanda que li arriba. La firaReus està a prop de Barcelona i forma part d’un territori altament atractiu per la seva bellesa, diversitat, bon clima i la seva gent. A més a més, presenta avantatges a nivell administratiu, econòmic, té una infraestructura hotelera i turística de primer nivell, un aeroport a prop i experiència en circuits de prova i curses de Rally. FiraReus fa més de 75 anys que són pioners en el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) a Europa. En aquest context, com podem activar un nou posicionament del territori com aparador internacional d’esdeveniments?. El projecte cerca idees fresques i conceptes nous per explorar les oportunitats que es presenten.// At the moment Barcelona is a world leader in conferences and professional events. This means that he can not supply all the demand that comes to him. FiraReus is close to Barcelona and it is part of a highly attractive territory due to its beauty, diversity, good weather and its people. In addition, it has advantages at the administrative, economic level, it has a first-rate hotel and tourism infrastructure, an airport close to and experience in Rally test circuits and races. FiraReus over 75 years ago, they are pioneers in the MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) sector in Europe. In this context, how can we activate a new position of the territory as an international window of events?. The project looks for fresh ideas and new concepts to explore the opportunities that are presented.

The problem

REPTE Aquest repte et porta, a través del món de l’automoció, a explorar com seria un aparador internacional de renom al nostre territori. Apunta’t al repte i posa en valor la destinació firaReus en el món de l’automoció i la mobilitat!. PERFIL D'ESTUDIANTS - Llicenciatura de ADE - Turisme - Aficionats al món del motor - Arquitectura /Aficionats al disseny i interiorisme - Geografia/Coneixement del territori - Concepte de negoci - Viatger// This challenge brings you, through the world of the automotive industry, to explore how it would be an international showcase of renown in our territory. Join the challenge and value the destination firaReus in the automotive world! SKILLS that may be useful: Degree in ADE Tourism (put in the description) Motor amateurs or motor sport fan Architecture / Design and interior design enthusiasts Geography / Knowledge of the territory Business concept Traveler