Construir una experiència integral d’aprenentatge a la URV//Building an integral learning experience at the URV | Demola Southern Catalonia

Construir una experiència integral d’aprenentatge a la URV//Building an integral learning experience at the URV

Project Blog

The brief

El món del futur serà molt complex i amb grans reptes, noves professions i tecnologies emergiran i les actuals es transformaran afectant molt substancialment l’agricultura, les industries, la cultura, la salut i l’educació, l’energia, la justícia, el medi ambient, la política, les estructures socials, les ciutats,.... Molts dels que crearan i viuran en aquest futur seran estudiants universitaris, i alguns d’ells passaran per la URV. L’experiència d’aprenentatge que visquin durant aquests anys serà vital. Com ha de ser una experiència integral d’aprenentatge que proporcioni als titulats URV les més elevades possibilitats de ser protagonistes d’aquest futur, en la seva professió i en la societat, per crear un món just, sostenible i pròsper, per a tothom?// The world of the future will be very complex and with great challenges, new professions and technologies will emerge, and the current ones will transform by affecting very substantially industries, energy, the environment, education, culture, leisure, justice, politics, social structures, cities ... Many of those who will create and live in this future will be URV students. The learning experience that you will experience during these years will be vital. How should it be a comprehensive learning experience that gives URV graduates the highest possibilities of being the protagonists of this future, in their profession and in society, to create a fair, sustainable and prosperous world for all?

The background

Sabies que la URV aplega diàriament més 16.000 persones? Són estudiants, docents i investigadors i personal d’administració i serveis que formen una comunitat humana que s’amplia a altres persones de les organitzacions properes i més llunyanes, de tot el món, que col·laboren amb la URV. Una universitat reconeguda internacionalment per la seva recerca d’excel·lència i per l’impacte en la Catalunya Sud, un entorn d’alta qualitat de vida, un gran campus. La URV és conscient que estem en un món que és, i seguirà sent, complex, incert i accelerat, ple de reptes locals i globals i que formar els joves que han de crear un futur millor és la gran missió de la universitat. Però com dotem als estudiants de la consciència, les competències, les habilitats i els coneixements per que siguin protagonistes d’aquest futur ? Com la comunitat de la URV, tots els seus membres, cooperen en fer que l’experiència de viure, conviure i aprendre a la URV tingui el màxim impacte possible en els estudiants i en el seu esdevenir? Com aquests es responsabilitzen i lideren l’experiència del seu aprenentatge? Com aquesta experiència els vincula a la comunitat URV durant i després dels seus estudis?// Did you know that the URV brings together more than 16,000 people every day? They are students, teachers and researchers and administratives and services staff that form a human community that is extended to other people from the nearest and most distant organizations, all over the world, who collaborate with the URV. An internationally recognized university for its quest for excellence and the impact on South Catalonia, an environment of high quality of life, a large campus. The URV is aware that we are, and will remain, in a complex, uncertain and accelerated world. Full of local and global challenges. Forming young people who have to create a better future is the great mission of the university. But how do we give students the awareness, skills and knowledge to be the protagonists of this future? How does the URV community, all its members, cooperate in making the experience of living, living together and learning in the URV has the maximum possible impact on students and in its happening? How are these responsible and leading the experience of your learning? How does this experience link them to the URV community before, during and after their studies?

The problem

La URV et proposa imaginar i dissenyar una experiència d’aprenentatge integral innovadora que pugui ser una referència internacional: Quin seria el propòsit d’aquesta experiència? Quin impacte tindria sobre els estudiants i la societat? Com seria la vida dels estudiants de grau i postgrau? Qui hi estaria implicat i com? Com es crearia vincle entre estudiants i URV? Què hauríem après i desaprès durant el procés d’implantació d‘aquest nova experiència integral d’aprenentatge? ... imaginem i dissenyem pels futurs estudiants. PERFIL ESTUDIANTS - Visió complexa i oberta de la realitat - Passió per transformar la societat - Capacitat de visualització del futur - Coneixements de l’experiència d’aprenentatge - Vivències socials i de lideratge - Experiència professional/pràctica - Coneixement de les noves tecnologies - Coneixement de la URV i el seu entorn// The URV proposes to think and design an innovative integral learning experience that could be an international reference: What would be the purpose of this experience? What impact would it have on students and society? How would the life of undergraduate and graduate students be? Who would be involved, and how? How to create a link between students and URV? What would we have learned and unlearned during the process of implementing this new integral learning experience? SKILLS that may be useful: - A complex and open view of reality - Passion to transform society - Ability to visualize the future - Knowledge about learning experience - Social and leadership experiences - Professional/practical experience - Knowledge of new technologies - Knowledge of the URV and its surroundings